بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

کادو تولد !

کیف مدرسه را گوشه ای پرت کرد و به سمت قلک کوچکی که روی تاقچه بود ، رفت .
وارد مغازه شد با ذوق گفت : ببخشید یه کمربند می خواستم . آخه فردا تولد بابامه!
به به . مبارک باشه . چه جوری باشه ؟ چرم یا معمولی ، مشکی یا قهوه ای؟!
پسرک چند لحظه به فکر فرو رفت .
فرقی نداره . فقط ... فقط دردش کم باشه !