بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

من عادت دارم نگاه کنم به آدمهایی که از دور می آیند
تا آن زمان که ثابت شود
"تو" نیستند....