بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

"به کسی چه"

وقتی تمام احساس دلتنگیت را با یک
"به من چه"
پاسخ میگیری......
"به کسی چه"
که چقدر تنهائی