بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

تلخ اما حقیقت .. !(چند سال آینده)

سال ها بعد ما به نوه هامون:
 آره نوه گلم یادش بخیر اون موقع ها تو خیابونا زن و مرد قاطی بود!!!