X
تبلیغات
رایتل

بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

سه پرسش سقراط برای پرهیز از غیبت کردن

هر زمان شایعه ای روشنیدید و یا خواستید شایعه ای را تکرار کنید این فلسفه را در ذهن خود داشته باشید!

در یونان باستان سقراط به دلیل خرد و درایت فراوانش مورد ستایش بود. روزیفیلسوف بزرگی که از آشنایان سقراط بود ، با هیجان نزد او آمد و گفت : سقراط میدانی راجع  به یکی ازشاگردانت چه شنیده ام؟

سقراط پاسخ داد : ” لحظه ای صبر کن.قبل از اینکه به من چیزی بگویی از تو می خواهم آزمون کوچکی را که نامش سه پرسش است پاسخ دهی.”

مرد پرسید:سه پرسش ؟ سقراط گفت : بله درست است. قبل از اینکه راجع به شاگردم با من صحبت کنی ، لحظه ای آنچه را که قصدگفتنش را داری امتحان کنیم.

اولین پرسش حقیقت است.کاملا مطمئنی که آنچه را که می خواهی به من بگویی حقیقت دارد ؟ مرد جواب داد : ” نه ، فقط در موردش شنیده ام .”سقراط  گفت : ” بسیار خوب ، پس واقعا نمیدانی که خبردرست است یا نادرست.

حالا بیا پرسش دوم را بگویم ، ” پرسش خوبی ” آنچه را که در مورد شاگردممی خواهی به من بگویی خبرخوبی است ؟ ” مردپاسخ داد : ” نه ، برعکس…” سقراط ادامه داد : ” پس می خواهی خبری بد در مورد شاگردم که حتی درمورد آن مطمئن هم نیستی بگویی ؟ ” مرد کمی دستپاچه شد و شانه بالا انداخت. سقراط ادامه داد : ” و اما پرسش سوم سودمند بودن است. آن چه را که می خواهی در مورد شاگردم به من بگویی برایم سودمند است ؟ ” مرد پاسخ داد : ” نه ، واقعا…” سقراط نتیجه گیری کرد : ” اگرمی خواهی به من چیزی را بگویی که نه حقیقت دارد و نه خوب است و نه حتی سودمند است پس چرا اصلا آن را به من می گویی ؟

 

حالا به دستورات دینی اسلام کار ندارم که ما رو از غیبت کردن نهی کرده، آیا به این سه پرسش سقراط عمل کنیم دیگه کسی غیبت میتونه بکنه؟؟