X
تبلیغات
رایتل

بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

نکته های زندگی


•     آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواریهم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است
•     وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتارو عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما
•     سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسانرا از بین می برد
•     اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، هماننتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید
•     ما زمان را تلف نمی کنیم، زمان است که ما را تلف می کند
•     افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها رابگونه ای متفاوت انجام می دهند
•     پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکهتصمیم بگیری با چند نفر
•     کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکترتقسیم کنیم
•     کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید
•     انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند
•     همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شایدبازگشاینده قفل در باشد
•     تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است
•     دشوارترین قدم، همان قدم اول است
•     عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را دردست می گیرید
•آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آوردهباشد
•     عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را دردست می گیرید
•     آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آوردهباشد
•     وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شماچیز زیادی از آن نخواسته اید
•     در اندیشه آنچه کرده ای مباش، در اندیشه آنچه نکرده ایباش
•     امروز، اولین روز از بقیة عمر شماست
•     برای کسی که آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست
•     امید، درمانی است که شفا نمی دهد، ولی کمک می کند تا درد راتحمل کنیم
•     بجای آنکه به تاریکی لعنت فرستید، یک شمع روشن کنید
•     آنچه شما درباره خود فکرمی کنید، بسیار مهمتر از اندیشههایی است که دیگران درباره شما دارند
•     آنکه می تواند نسبت به نیکی دیگران ناسپاس باشد، از دروغگفتن باک ندارد
•     هرکس، آنچه را که دلش خواست بگوید، آنچه را که دلش نمیخواهد می شنود
•     اگر هرروز راهت را عوض کنی، هرگز به مقصد نخواهی رسید
•     کسانی که نمی توانند فرصت کافی برای تفریح بیابند، دیر یازود وقت خود را صرف معالجه می کنند
•     صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، وآن هم در تمام عمر،بیش از یک مرتبه نیست
•     وقتی شخصی گمان کرد که دیگر احتیاجی به پیشرفت ندارد، بایدتابوت خود را آماده کند
•     کسانی که در انتظار زمان نشسته اند، آنرا از دست خواهندداد
•     کسی که در آفتاب زحمت کشیده، حق دارد در سایه استراحتکند
•     بهتر است دوباره سئوال کنی، تا اینکه یکبار راه را اشتباهبروی
•     هرگاه مشکلی را مطرح می کنید، برای رفع آن هم راه حلیپیشنهاد کنید
•     کیفیت جامع یعنی درست انجام دادن همه کارها در همان باراول
•     آنقدر شکست خوردن را تجربه کنید تا راه شکست دادن رابیاموزید
•     اگر خود را برای آینده آماده نسازید، بزودی متوجه خواهید شدکه متعلق به گذشته هستید
•     خانه ات را برای ترساندن موش، آتش مزن
•     خودتان را به زحمت نیندازید که از معاصران یا پیشینیان بهترگردید، سعی کنید از خودتان بهتر شوید
•     اینجا، کار تمام نشده است، حتی آغاز پایان هم نیست، اماشاید پایان آغاز باشد
•     خداوند به هر پرنده‌ای دانه‌ای می‌دهد، ولی آن را داخللانه‌اش نمی‌اندازد
•     تنها راهی که به شکست می‌انجامد، تلاش نکردن است
•     درباره درخت، بر اساس میوه‌اش قضاوت کنید، نه بر اساسبرگهایش
•     از لجاجت بپرهیزید که آغازش جهل و پایانش پشیمانی است
•     انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی‌زند که خیالمی‌کند دیگران را فریب داده است
•     کسی که دوبار از روی یک سنگ بلغزد، شایسته است که هر دوپایش بشکند
•     هرکه با بدان نشیند، اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد، به طریقتایشان متهم گردد
•     کسی که به امید شانس نشسته باشد، سالها قبل مرده است
•     اگر جلوی اشتباهات خود را نگیرید، آنها جلوی شما را خواهندگرفت
•     اینکه ما گمان می‌کنیم بعضی چیزها محال است، بیشتر برای آن است که برای خود عذری آورده باشیم