بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

عاشقی "روبرت دسنوس"


بارها و بارها
مردی بود
که زنی را دوست داشت
بارها و بارها
زنی بود
که مردی را دوست داشت
بارها و بارها
زنی بود و مردی
که مرد و زنی را که دوست داشتند
دوست نداشتند.

اما یکبار
آری شاید تنها یکبار
مرد و زنی بودند
که یکدیگر را
دوست داشتند.

روبرت دسنوس

   ترجمۀ حسین منصوری