بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

خوبی

شاید دیگران خوبی های تورا فراموش کنن ،
اما تو خوب بودن رو فراموش نکن..