بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

سادگی ایام کودکی

چه ساده بودم آن هنگام که می پنداشتم ترکیدن باد کنک آبی من ناگوارترین حادثه ی عالم است