بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

اگر گنجشک بر سرت فضله کرد خدا را شکر کن که گاو ها پرواز نمیکنند