بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

How to succeed: چگونه موفق شویم؟ ( متن دو زبانه )


PLAN while others are playing
...
(برنامه ریزی کن وقتی که دیگران مشغول بازی کردنند)
۞=============ஜ۩۞۩ஜ=============۞
STUDY while others are sleeping
(مطالعه کن وقتی که دیگران در خوابند)
۞=============ஜ۩۞۩ஜ=============۞
DECIDE while others are delaying
(تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند)
۞=============ஜ۩۞۩ஜ=============۞
PREPARE while others are daydreaming
(خود را آماده کن وقتی که دیگران درخیال پردازیند)
۞=============ஜ۩۞۩ஜ=============۞
BEGIN while others are procrastinating
(شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند)
۞=============ஜ۩۞۩ஜ=============۞
WORK while others are wishing
(کار کن وقتی که دیگران در حال دعا کردنند)
۞=============ஜ۩۞۩ஜ=============۞
SAVE while others are wasting
(صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردنند)
۞=============ஜ۩۞۩ஜ=============۞
LISTEN while others are talking
(گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند)
۞=============ஜ۩۞۩ஜ=============۞
SMILE while others are frowning
(لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگینند)
۞=============ஜ۩۞۩ஜ=============۞
PERSIST while others are quitting
(پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردنند)