بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

پشیمونی

آدم پشیمون میشه...
گاهی از گفته هاش،
گاهی از نگفته هاش،
گاهی از گفتن نگفتنی هاش،
گاهی هم از نگفتن گفتنی هاش!!!