بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

به یاد امتحان آمار دکتر سامانی !!

تدریس استاد : 1+1

تمرین : -55x+47x

سوال امتحان : 39048240 x^2(3454x+84)+8343x(x-454)(354-x)