بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

روزی ... !

روزی فکر میکردم...

اگر او را با غریبه ای ببینم...

شهر را به اتش میکشم...

ولی امروز...

حاضر نیستم کبریتی روشن کنم تا ببینم او کجاست