بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

ما آدما ... !

هستند مردمانی که خویشاوندان آنها از گرسنگی میمیرند
ولی در عزایش گوسفندها سر میبرند