بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

سعی کنیم که اینگونه باشیم !

غالبا آدمها غیرمنطقی، بی حکمت و خود محورند! 

با این وجود آنان راببخشید.


اگر مهربان هستید، آدمها شما را به خودخواهی و غرض ورزی متهم می کنند!

با این وجود مهربان باشید.


اگر کامیابید، دوستانی بی وفا و دشمنانی واقعی خواهید یافت!

با این وجود موفق باشید.


اگر درستکار و صادقید، آدمها شما را فریب خواهند داد!

با این وجود امین و صادق بمانید.


آنچه شما سالهایتان را برای بنایش صرف کرده اید، آدمها یک شبه نابودش می کنند!

با این وجود بنا کنید.


اگر به شادی و آرامی برسید، دیگران حسادت می کنند!

با این وجود شاد باشید.


نیکی های امروزتان را به فردا فراموش می کنند!

با این وجود نیکی کنید.


حتی وقتی بهترین خود را ایثار می کنید، باز می گویند کافی نیست!

با این وجود بهترین خود را ایثار کنید.