X
تبلیغات
رایتل

بیکار بودم اومدم وبلاگ زدم ۲

کدوم گوری بودی؟


مردی داشت در خیابان حرکت می کرد که ناگهان صدایی از پشت گفت:

اگر یک قدم دیگه جلو بروی کشته می شوی

مرد ایستاد و در همان لحظه آجری از بالا افتاد جلوی پایش.

مرد نفس راحتی کشید و با تعجب دوروبرش را نگاه کرد اما کسی را ندید

بهر حال نجات پیدا کرده بود

به راهش ادامه داد . به محض اینکه می خواست از خیابان رد بشود باز همان صدا گفت :

بایست

مرد ایستاد و در همان لحظه ماشینی با سرعتی عجیب از کنارش رد شد . باز هم نجات پیدا کرده بود

مرد پرسید تو کی هستی و صدا جواب داد : من فرشته نگهبان تو هستم

مرد فکری کرد و گفت :

اون موقعی که من داشتم ازدواج می کردم کدام گوری بودی ؟